Sunday, February 2, 2014

The Kata of Taira Shinken

My attempt to loacate the kata of Taira Shinken.

Nichokama
  Juichi Kuda Nichokama    http://www.youtube.com/watch?v=KazCl6eeAdU
Suruchin
  Suruchin Kata shinpi Goriinto Ryuha   http://www.youtube.com/watch?v=DUnbWwCgKxc
 Tenbi
  Tinbei Rochin
Tekko-jutsu
     Warrior Paages
       Teko Introduction http://www.youtube.com/watch?v=Ezq9bZSc01s
       Teko Striking drill http://www.youtube.com/watch?v=O4yH5GzO-a4
      Ryuku Kobudo Maezato no Tekko http://www.youtube.com/watch?v=UVmSy5eEwuA

Bo jutsu of Chinen Shikiyanka   Takara Koichi demonstrates Chinenshikiyanaka no kon  
Bo  Sushi (dai/sho)
     Shu Shi No Kon Dai http://www.youtube.com/watch?v=4MHax1lCRRA
     Shu Shi No Kon Sho http://www.youtube.com/watch?v=ksEZ6MoawZw
Bo Tsuken  Chiken No Kon (Tsuken Bo, Chikin Bo) performed by Sensei, Indishe Senanayake
Tsuken Sunakake (eiku-jutsu)
     Chikin sunakake no eku  http://www.youtube.com/watch?v=J7dfTIOYJ80
Sakugawa (dai/sho)
     Sakugawa no kun dai http://www.youtube.com/watch?v=3yBPLAIk9qU
     Sakugawa no kun sho http://www.youtube.com/watch?v=A7FjMzwA58Q
 Yonegawa Hidari bo
      YONEGAWA NO KON (Hidari Bo) http://www.youtube.com/watch?v=tJer8BnWicU
 Shirotaru
      Oshira Shirotaro Bo http://www.youtube.com/watch?v=tN5l4az78yo

Sai jutsu of Tsukenshitahaku, Kojo, Tawata and Yakaa
    Tsukenshitahaku no sai http://www.youtube.com/watch?v=WmIsRycQIlA
    Kojo sai ????
Tuifa-jutsu of Hamaniga and Yaraguwa
    Hamahiga no Tonfa  http://www.youtube.com/watch?v=2FJC2RR9Zo0

Nunchaku Jutsu from Yahiku sensei
   ????

No comments: