Saturday, March 25, 2017

Mabuni Kenei

A few karate jutsu techniques from Mabuni Kenei,
 
one of the sons of Shito-ryu founder Mabuni Kenwa.
 
 

 
 


 
 

 
 
 

No comments: