Saturday, September 28, 2013

Karate Jutsu


from Funakoshi Ginchin 1926 “Retan”

No comments: